Loading...

Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Đương Nhiệm

Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Các Nguyên Lãnh Đạo

Từ Thời Kỳ Đầu ↓↓ Theo Thời Gian Mới Nhất ↑↑